První velká soutěž je tady

V loňském roce jsme si slíbili, že prodej civilních zbraní v letošním roce popíchneme, rozhýbeme, uděláme ho prostě atraktivnější než doposud.

A tak jsme si řekli, že rok 2021 bude rokem CSV-9…… a slovo chceme dodržet.

Proto jsme se rozhodli uspořádat v letošním roce uspořádat ojedinělou soutěž, ve které od nás vítěz získá samonabíjecí pistoli CSV-9 , ve verzi 1 zcela zdarma.  

Asi si říkáte, je to vůbec možné? A my říkáme ano, je.

Každý, kdo si zakoupí od 18. ledna do 30. listopadu letošního roku u naší společnosti ADSEC – consulting nebo u našeho partnera v Rakousku, společnosti Waffen Paar z Grazu jakoukoliv verzi z rodiny karabin CSV-9 a splní podmínky soutěže, bude zařazen do slosování o jeden kus samonabíjecí pistole CSV-9, verze 1. Vítěze soutěže vylosujeme 6. prosince letošního roku. Pravidla soutěže najdete na našich webových stránkách – www.adsec-consulting.cz jak v českém, tak německém jazyce.

Ale to není zdaleka všechno. Pro zákazníky naší společnosti jsme ještě navíc připravili bonus. Ke každé zakoupené CSV-9 od nás dostanete ještě navíc dárek. Každý zákazník totiž od nás dostane do začátku 100 nábojů  od výrobce Sellier a Bellot  zdarma.

Ptáte se proč?

Protože si našich zákazníků vážíme, protože jsme přesvědčení, že karabiny CSV-9 patří svou kvalitou mezi elitu, a protože si každý zaslouží, aby ji mohl vlastnit.  

Neříkáme, že to děláme nejlíp, ale děláme to jinak a přestat nechceme.

Budeme rádi, když si k nám najdete cestu.

Sledujte nás na sociálních sítích nebo našich webových stránkách a věřte, že dalších novinek se ještě letos určitě dočkáte. Nyní nám již jen zbývá popřát Vám hodně štěstí.

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

I. POŘADATEL

ADSEC-consulting s.r.o., se sídlem Kaňovice 113, pošta Biskupice u Luhačovic – 763 41, okres Zlín, IČO: 03669939, DIČ: CZ03669939, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86220 pořádá (dále jen jako „Pořadatel“) spotřebitelskou soutěž „Vyhraj si své CSV-9“.

II. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE

Soutěž je pořádána v termínu od 18.01.2021 00:00:00 hod. do 30.11.2021 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“).

III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podrobné podmínky ochrany osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Pořadatele – www.adsec-consulting.cz

Soutěžící vyplněním formuláře „Soutěžní registrace“ potvrzuje a vyjadřuje tím dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa pro potřeby vyhodnocení Soutěže. Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu a potřebu Soutěže, nebudou využívány k jiným marketingovým účelům. Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: company@adsec-consulting.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti ADSEC-consulting s.r.o. Odvoláním svého souhlasu však účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

Vyplněním formuláře „Soutěžní registrace“ soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný souhlas Pořadateli:

• se zasíláním informačních emailů týkajících se této soutěže,

• s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení na výherní listině,

• s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu soutěžícího, včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů zejména na internetu a v propagačních materiálech Pořadatele, a to neomezeně (územně, časově, množstevně).

IV. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá výhradně na území států Evropské unie (dále jen „Místo konání Soutěže“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) s doručovací adresou v některé ze zemí Evropské unie, která je v době konání Soutěže oprávněna k držení střelné zbraně kategorie „B“ (CSV-9), dle příslušných zákonů příslušné země Evropské unie, ve které má Soutěžící doručovací adresu.

Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže, zakoupí u společnosti ADSEC-consulting s.r.o. (Česká republika) nebo Waffen Paar GmbH (Rakouská republika) na jednu účtenku/fakturu libovolnou verzi samonabíjecí pistole nebo samonabíjecí pušky CSV-9, 9 mm Luger (dále jen jako „Soutěžní výrobek“) a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu (dále jen jako „Soutěžní nákup“). Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to po celou dobu trvání Soutěže. Předložení účtenek (či jiných dokladů prokazující koupi Soutěžních výrobků) bude Pořadatelem vyžádáno po ukončení Soutěže v případě výhry. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originál účtenky/faktury o zaplacení, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu.

Následně Soutěžící (opět v Době konání Soutěže) splní pravidla soutěže:

Vyplní formulář „Soutěžní registrace“ přiložený k zakoupenému Soutěžnímu výrobku (týká se Soutěžního nákupu u společnosti ADEC-consulting s.r.o. v České republice nebo u společnosti Waffen Paar GmbH v Rakouské republice, kde Soutěžící dá:

a) souhlas s Pravidly spotřebitelské soutěže (v případě nezaškrtnutí, soutěžící se nemůže účastnit soutěže),

b) souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže (v případě nezaškrtnutí, soutěžící se nemůže účastnit soutěže),

c) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. (Políčko pro účast v soutěži není povinné zaškrtnout),

d) podepíše vyplněný formulář „Soutěžní registrace“,

a naskenovaný jej odešle na e-mail: company@adsec-consulting.cz společnosti ADSEC-consulting s.r.o.

Každý Soutěžící po odeslání mailu obdrží potvrzující zprávu, že zadané informace jsou v pořádku a že byl zařazen do Soutěže, případně, že zadané informace nejsou správné a je vyžadována jejich oprava pro opětovné odeslání a zařazení do Soutěže. Spotřebitel je tedy zařazen do Soutěže okamžikem obdržení potvrzující zprávy z mailové schránky: company@adsec-consulting.cz (dále jen „Soutěžní registrace“).

V. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

a. VÝHRA

Výhrou v Soutěži je samonabíjecí pistole CSV-9, verze 1, ráže 9 mm Luger (výrobce CZECH WEAPONS). Výhra bude výherci předána osobně, zástupci společnosti ADSEC-consulting. V případě výherce z Rakouské republiky zástupcem společnosti Waffen Paar GmbH. Před předáním výhry musí Výherce doložit Pořadatelům oprávněnost k držení zbraně kategorie „B“ v zemi Evropské unie, kde má Výherce doručovací adresu. Do soutěže je vložen 1 ks výhry.

b. URČENÍ VÝHERCŮ

Výhercem v Soutěži se stane 1 náhodně vylosovaný Soutěžící, určený losováním dne 6.12.2021, provedeným systémem Pořadatele, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly. O výhře je Výherce v Soutěži vyrozuměn formou e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou zadal. Následná komunikace probíhá rovněž formou e-mailových zpráv.

V případě, že se do Soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet Soutěžících, aby mohla být Výhra vložená do Soutěže udělena, pak Výhra propadá ve prospěch Pořadatele Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.  

V případě nezaslání, popř. nezaslání všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací) ztrácí Soutěžící nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě pochybností o pravosti účtenek je Výherce povinen předložit pod sankcí vyloučení ze Soutěže v komunikovaném termínu originál soutěžní účtenky/faktury.

VI. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Vícenásobná účast je možná, ale vždy s novým Soutěžním nákupem, tj. dalším nákupem samonabíjecí pistole nebo samonabíjecí pušky CSV-9, 9 mm Luger u společnosti ADSEC-consulting s.r.o. (Česká republika) nebo Waffen Paar GmbH (Rakouská republika), na nové soutěžní účtence/faktuře a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti. Tedy, každý Soutěžní nákup je vždy dokumentován jedinou účtenkou/fakturou a zároveň jedna účtenka/faktura může dokumentovat pouze jeden Soutěžní nákup.  

Spotřebitelé se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Spotřebitelům, kteří se účastní Soutěže, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky předání Výhry.  Výhra nebude poskytnuta třetí osobě.  

Výhra není právně vymahatelná. Nepřevzatá Výhra propadá Pořadateli.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na svých webových stránkách – www.adsec-consulting.cz, kde jsou také k dispozici platná pravidla.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání Soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

Znění pravidel je rovněž k dispozici na www.adsec-consulting.cz v rubrice Novinky v článku s názvem „Vyhraj si své CSV-9“.

Dotazy k Soutěži je možné směřovat na telefonní číslo +420 725 190 111 (Česká republika) v pracovních dnech 10.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 nebo na email company@adsec-consulting.cz.

V Kaňovicích 15. ledna 2021